Kế hoạch Chủ tịch UBND xã đối thoại với Thanh niên

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
với thanh niên năm 2023

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện các chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
Căn cứ kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Căn cứ kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 14/4/2023 của của UBND huyện Chợ Mới về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023. Ủy ban nhân dân xã (UBND) xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Bình Văn năm 2023 (gọi tắt là Chương trình đối thoại), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thông qua đối thoại để nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề
xuất, nguyện vọng của thanh niên, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên tronggiai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nha nước về thanh niên.
– Nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên được tiếp cân va thực hiện tốt
những chính sách pháp luât của Đảng và Nha nước về bảo vệ tổ quốc, hỗ trợ việc làm, phát triển kinh tế cho thanh niên; giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luât của Nhà nước đối với thanh niên.
– Tạo điều kiện để thanh niên đề xuất ý kiến liên quan đến việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế; bảo vệ tổ quốc; giúp thanh niên nâng cao nhân thức và hanh động về vai trò, trách nhiệm trong học tâp, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc.
2. Yêu cầu
– Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình.
– Việc tổ chức Chương trình đối thoại phải hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa và đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Chủ đề năm 2023: “Thanh niên xã Bình Văn tham gia phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc”.
2. Nội dung đối thoại:
– Trao đổi các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên.
– Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.
– Làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên theo Luật Thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
– Tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của thanh niên.
3. Hình thức đối thoại: Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với đại diện thanh niên trong xã.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại:
– Thời gian: Dự kiến trong tháng 5/2023. ( Thời gian cụ thể sẽ có giấy mời sau).
– Địa điểm : Tại hội trường UBND xã Bình Văn
5. Thành phần tham dự:
– Chủ trì đối thoại: Chủ tịch UBND cấp xã.
– Thành phần mời tham dự Chương trình đối thoại:
+ Đại diện TT Đảng ủy, HĐND xã, lãnh đạo UBND xã
+ Đại diện UBMTTQ xã và các tổ chức chính trị – xã hội
+ Cán bộ, công chức xã
+ Đại biểu đại diện thanh niên: Dự kiến 40 thanh niên trên toàn xã. (đại diện lực lượng thanh niên công chức, viên chức; thanh niên lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên là chủ mô hình kinh tế; thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo; gương thanh niên tiêu biểu,… trên địa bàn quản lý)
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức văn hóa xã hội (phụ trách VHTT)
– Tham mưu ban hành kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023.
– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã và các ngành liên quan xây dựng kịch bản nội dung chi tiết chương trình đối thoại với thanh niên cấp xã; tham mưu ban hành Giấy mời ; thông báo kết luận nội dung Chương trình đối thoại theo quy định; lập dự toán kinh phí đối với các nội dung liên quan đến hội nghị.
2. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã.
– Phối hợp với Công chức VH-XH xã xây dựng nội dung chi tiết kịch bản của chương trình đối thoại cấp xã và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ buổi đối thoại với thanh niên.
– Lựa chọn, phân bổ số lượng và triệu tập Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu theo thành phần tham dự, bảo đảm số lượng tham gia buổi đối thoại. (Dự kiến 40 thanh niên)
– Chỉ đạo các chi đoàn làm tốt công tác nắm bắt tình hình, dư luận trong thanh niên, bám sát chủ đề đối thoại cấp xã để kịp thời chuyển tải các kiến nghị của thanh niên đến chương trình đối thoại cấp tỉnh, huyện, xã;
– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên (bằng phiếu, phát biểu trực tiếp tại buổi đối thoại), và dự kiến nội dung câu hỏi gửi qua công chức Văn hóa – thông tin trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND xã)
3. Văn phòng HĐND-UBND xã
Phối hợp với Công chức VH-XH chuẩn bị hội trường, lễ tân, khánh tiết và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị đối thoại.
4. Đài truyền thanh xã
Tuyên truyền về việc tổ chức chương trình nội dung, kết luận đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023.
5. Công chức kế toán tài chính
Căn cứ khả năng ngân sách của xã, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023.
6. UBMTTQ xã và các tổ chức chính trị xã hội, các công chức chuyên môn.
Thông tin, tuyên truyền kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thanh niên trên địa bàn.
Theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực thẩm quyền quản lý trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã và thanh niên tại cuộc đối thoại.
7. Các thôn trên địa bàn
– Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023.
– Tiếp nhận các ý kiến, đề xuất của thanh niên (phục vụ cho Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên) báo cáo UBND cấp xã tổng hợp chung (qua Đoàn thanh niên xã trước ngày 10/5/2023)
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023 của UBND xã Bình Văn.

Bài trướcLãnh đạo huyện Chợ Mới đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số
Bài tiếp theoTriển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây